REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ CONTELIZER.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.contelizer.pl (dalej jako: „Strona”) jest spółka CONTELIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby i adres do korespondencji: Al. Kraśnicka 35 lok. 208, 20-400 Lublin); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638206; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł; NIP: 7123319180, REGON: 365441000, adres poczty elektronicznej: biuro@contelizer.pl, numer telefonu: (+48) 665 946 024 (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy świadczenia usług (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela, np. za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy poza Stroną Internetową – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie oraz Usługodawcę usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:
• Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
• Dostęp do poczty elektronicznej.
• Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
• Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
• Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@contelizer.pl lub
• pisemnie na adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne jest następująca usługa elektroniczna: formularz kontaktowy.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt”, widocznej na Stronie, imienia
i nazwiska, nazwy firmy oraz numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przekazana odpowiedź Właściciela, a następnie kliknięciu pola „Wyślij”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@contelizer.pl lub
• pisemnie na adres: Al. Kraśnicka 35 lok. 208, 20-400 Lublin.