Zapytanie ofertowe 7/2018 – Projektu graficznego sklepu internetowego wraz zakupem programu UserEngage lub podobnego

W związku z realizacją projektu pt. Rozwój startupu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 firma Contelizer Sp. z o.o. poszukuje firm które mogą zrealizować następujące wymagania:

 

Zakup zakup usługi polegająca na zakupie wartości niematerialnych w postaci:

  • Projektu graficznego sklepu internetowego
  • Koszt zakupu sklepu internetowego – rozumiane jako zakup oprogramowania oraz zakodowanie niezbędnych funkcjonalności wraz z grafiką
  • Zakup oprogramowania webowego UserEngage lub podobnego

 

Do prawidłowego zgłoszenia w postępowaniu ofertowym należy prawidłowo uzupełnić:

  • Oświadczenie o braku powiązań
  • Formularz ofertowy
  • Zapytanie ofertowe (pełny tekst)

Zgłoszenie zostało opublikowane: 31.10.2018
Oferty są przyjmowane do dnia: 09.11.2018

 

Z wybranymi oferentami skontaktujemy się w kolejnych dniach roboczych po dacie zakończenia postępowania.
Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy biuro@contelizer.pl lub pocztą na adres:

Contelizer Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 1,
20-262 Lublin

 

Pliki do pobrania:

 
W wyniku postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nie dokonano wybory wykonawcy.
 

powrót do listy